Statybos sektoriaus praktinio mokymo centras

Nacionalinis konkursas ,,Apdailininkas (statybininkas) 2017″

www.telsiurpmc.lt

Direktorė Nijolė Jastrumskienė  pirmoji profesinių mokyklų vadovo kvalifikacinė kategorija

 

Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių. 


Juridinių asmenų registras

Kodas: 190807514


S.Daukanto g. 6b, Varniai 

LT 88318, Telšių raj.

Tel./Fax. 8 444 47696

El.paštas: info@telsiurpmc.lt


TELŠIUOSE:

S.Daukanto g. 17 Telšiai

Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571

El.paštas:telsiai.sektorinis@gmail.com

BIBLIOTEKA

Darbo laikas: 10.45 - 19.30 val

PASLAUGOS


NUORODOS
B KATEGORIJA

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Tvarka parengta vadovaujantis vairuotojų  mokymo tvarkos aprašu patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymu 2014 m. balandžio 30 d.   Nr. 2B-84

1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje. Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje – turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir minimalų vairuotojų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įgytos teorijos žinios ir praktinio vairavimo įgūdžiai patikrinami egzaminų metu valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“).
2. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra baigęs (toliau – žinių ir (ar) įgūdžių tobulinimas), mokymo turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai.
3. Teorijos mokymo kurso trukmė:
•     40 valandų –  B kategorijai;
4. Kai mokiniai turi teisę vairuoti A1 arba B1 kategorijos transporto priemones ir siekia įgyti teisę vairuoti atitinkamai B kategorijos transporto priemones, teorijos mokymo kurso valandų skaičius gali būti sumažintas per pusę.
5.  Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui:
30 valandų – B kategorijai (4 valandos – vairavimo mokymo aikštelėje, 16 valandų – mieste (iš jų 2 valandos rekomenduojama tamsiu paros metu), 2 valandos – užmiestyje, likusios 8 valandos paskirstomos pagal individualų poreikį);
6. Vairavimo mokykla, įvertinusi mokinio turimus praktinio vairavimo įgūdžius, turi teisę iki 20 proc. sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo kurso valandų skaičių (pagal kiekvieną transporto priemonių kategoriją).
7. Kai mokiniai turi teisę vairuoti A1, B1 arba D kategorijų transporto priemones ir siekia įgyti teisę vairuoti atitinkamai  B  kategorijos transporto priemones, praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė gali būti sumažinta 5 valandomis.
8. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso (ne mažiau kaip 1 valanda) pirmiausia atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, turi būti mokomi keliuose (gatvėse).
9. Teorijos mokymo kursas vykdomas grupėmis (gali būti ir individualiai), o praktinio vairavimo – tik individualiai. Per parą mokymo grupėje leidžiama mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas. Ne rečiau kaip po dviejų valandų teorijos ar praktinio vairavimo mokymo turi būti daromos ne trumpesnės kaip 15 minučių pertraukos.
10. Vairavimo mokykla moko teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant mokymą, kai mokinys siekia tobulinti žinias ir (ar) įgūdžius.
11. Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis vairavimo mokykla pateikia VĮ „Regitra“ informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis.
12. Vairavimo mokykla užtikrina, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, ir kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2009, Nr. 120-5147), pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas.
13. Vairavimo mokykla užtikrina, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad pagal juos būtų mokoma.
14. Mokiniui pageidaujant išduoda pažymą, patvirtintą nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų pirminį mokymą, apie išklausytą teorijos ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą bei įskaityti išklausytą teorijos mokymo ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą; ši pažyma turi būti pridedama prie mokymo sutarties.
15. Vairavimo mokykla neišduoda mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso arba išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų arba turi nepatenkinamus (neigiamus) galutinius mokymo dalykų įvertinimus (mokinių žinios ir įgūdžiai įvertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų). Vairavimo mokykla turi sudaryti sąlygas mokiniams išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas.
16. Kasmet (pirmą einamųjų metų ketvirtį) parengia ir patvirtina priemonių planą mokymo veiklai tobulinti.
17. Mokiniui pageidaujant, sudaro jam galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje. Gavusi mokinio paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) nustatyta tvarka.
18. Vairavimo mokykla vykdo mokinių teorijos mokymo kurso įskaitų ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas Inspekcijos nustatyta tvarka.
19. Mokiniams, ne jaunesniems kaip nustatyto amžiaus (B kategorijos – ne jaunesniems kaip 17 metų), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, vairavimo mokykla išduoda liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą. Šį liudijimą ir kitus reikalingus dokumentus mokinys pateikia VĮ „Regitra“ egzaminams laikyti. Liudijimas galioja 1 metus nuo išdavimo datos. Liudijimai, išduoti iki šio tvarkos aprašo įsigaliojimo datos, dar galioja metus. Kursų baigimo liudijimas nesuteikia teisės laikyti egzaminus VĮ „Regitra“ tol, kol duomenys apie mokinio užbaigtą pirminio mokymo kursą nepateikti VĮ „Regitra“.

 

Vairavimo mokyklos administracijos adresas:
S. Daukanto 6b Varniai Telšių rajonas, Tel, faks, 8-444-47696

Vairavimo mokyklos mokymo patalpų adresas:
S.Daukanto 6b Varniai Telšių rajonas

 

Mokyklos direktorė: Nijolė Jastrumskienė, tel.  8-444-47696
Vairuotojų mokytojas – instruktorius: Algimantas-Juozas Mickus, tel. 861829733 el. p.: kursai@telsiurpmc.lt

Darbo laikas  8.00-17.00
Teorinis mokymas 08.00-15.00
Praktinis mokymas 8.00-17.00

Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Šiaulių regiono departamentas (Nuoroda)

MOKYMO ĮSTAIGŲ (VAIRAVIMO MOKYKLŲ), KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VYKDYTI VAIRUOTOJŲ PIRMINĮ MOKYMĄ, SĄRAŠAS

 

TĖVAMS

EGZAMINAI

PAGALBA

KIEKVIENO MĖNESIO PASKUTINIS PENKTADIENIS - TĖVŲ DIENA. GALITE LANKYTIS PAMOKOSE, PASIKALBĖTI SU MOKYTOJAIS APIE JŪSŲ VAIKŲ GEBĖJIMUS DALYKŲ PAMOKOSE; SUSITIKTI SU GRUPĖS VADOVU.

UGDYMAS KARJERAI


ARCHYVAS
APKLAUSA