Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas
A+ R A-

Bėganti eilutė

Paslaugos

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

Įstaigos socialinis pedagogas dirba su mokymosi sunkumų, mokymosi motyvacijos , elgesio, emocijų, bendravimo problemų turinčiais mokiniais individualiai, rūpinasi mokinių lankomumo gerinimu, teikia paramą našlaičiams ir socialiai remtiniems mokiniams. Dirba su vaikais, turinčiais priklausomybių, padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, tėvų teises ir pareigas. Bendradarbiauja su klasės auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, atlieka šviečiamąjį- informacinį darbą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje vizija – sveikas, saugus, sportiškas, neturintis žalingų įpročių bei realizuojantis savo galimybes mokinys, todėl pagrindinis veiklos tikslas yra jaunimo sveikatos stiprinimas ir gerinimas, prevencinės veiklos vykdymas, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimas.

Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdanti Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje; stebi mokinių sveikatos problemas; atlieka šviečiamąjį- informacinį darbą asmens higienos, užkrečiamų ligų profilaktikos fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, lytiškumo ugdymo, žalingų įpročių, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais, propaguoja sveiką gyvenimo būdą; teikia pirmą pagalbą įvairių traumų, nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimo atvejais; vykdo pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą; analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms; dalyvauja formuojant mokyklos aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

Darbo laikas : antradienis 8.00-17.00, ketvirtadienis 8.00-17.00 

Mokykloje taikoma adaptacinė programa naujai atėjusiems mokiniams. Socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, grupių vadovai, bendrabučio auklėtoja teikia socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą. SUP turintiems mokiniams organizuojamas instruktavimas mokinių saugumo klausimais, organizuojama sveikatos priežiūra. Socialinis pedagogas, grupių auklėtojai , bendrabučio auklėtoja stebi mokinių santykius su aplinkiniais, renka duomenis apie ugdytinių asmenybės bruožus. Praėjus adaptaciniam periodui (vienam mėnesiui) mokytojų tarybos posėdyje aptariamas mokinių elgesys, motyvacija, bendravimo ir mokymosi sunkumai, nustatomas realių sugebėjimų lygis (parašius kontrolinius darbus). Išsiaiškinama, su kuriais mokiniais reikia dirbti papildomai, ką koreguoti jų elgesyje. Organizuojami tėvų susirinkimai. Vykdomas anketavimas socialinių- psichologinių problemų analizei ir įvertinimui.

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com